• Hjem
  • Manuskripter
  • håndskrifter
  • Oss Elskl. Erlig och Welbyrdig Offue Jull wor Mand Thiener og Embitzman paa Wores Slott Aggershus. Vor gunst tilforn (…) Shrrffuit paa worit Slot Anduordhouff dend 31 Oktobris Aar 1586. Under wortt Signett Friderich. – – Anno 1586 23 Decembris kom mig dette Kong. M. min Naadigste Herres Breff thilhande paa Aggershuus.

Oss Elskl. Erlig och Welbyrdig Offue Jull wor Mand Thiener og Embitzman paa Wores Slott Aggershus. Vor gunst tilforn (...) Shrrffuit paa worit Slot Anduordhouff dend 31 Oktobris Aar 1586. Under wortt Signett Friderich. - - Anno 1586 23 Decembris kom mig dette Kong. M. min Naadigste Herres Breff thilhande paa Aggershuus.

Utgitt: Antvorskov Slot.,
1586
Håndskrevet brev, signert av Kong Frederik II, til lensherre på Akershus Ove Nielsen Juel. Verso påskrevet av Juel med ankomstdato. 34 x 20 cm, brettet. 19 linjer og inntakt segl med beskyttelsespapir og påskrift på verso. Brevet er skrevet i gotisk hånd, tildels noe “kunstferdig”, men hele brevet og påskrifter er transkibert etter beste evne. I meget god beskaffenhet.
Kommentar: Et unikt historisk dokument hvor Kongen ber Ove Nielsen Juel “begriffe dig hiid neder til Oss saa du till Fastelaffends først kommends wisseligen kand wære hoes tilstede” for å hjelpe ham med de store utgiftene han har med både slottet (Akershus) og lenet. Det er tydelig at Kongen setter svært stor pris på Juel: “Ther mett sheer wor wilje, thj dog her ingen forsømmelse fore, Befalledis diig veed.” Ove Nielsen Juel til Kjeldgaard (?–1599) var en dansk adelsmann og lensherre. Han var sønn av Niels Enevoldsen Juel til Aabjerg og Christence Ovesdatter Lunge og bror til Herman Nielsen Juel (d. 1607). Selv om han ikke egentlig trådte i hofftjeneste, nevnes han ofte i kong Frederik IIs følge på større reiser, f.eks. til Mecklenburg i 1576 og i 1580 til hertug Hans’ begravelse. I 1583 ble han lensmann (lensherre) på Akershus og fra 1586 også i Hedemark og Østerdalen. Disse len fratrådte han i 1588 og fikk i stedet Bratsberg, Gimsø Kloster og Tune Skibrede (herred) som han beholdt til 1597. Juel vendte deretter tilbake til Jylland hvor han døde to år etter. Han ble begravet 1. januar 1600 i Tistrup kirke.

I salg nå!

Utvalgte objekter

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

I salg nå!

Forespørsel

Oss Elskl. Erlig och Welbyrdig Offue Jull wor Mand Thiener og Embitzman paa Wores Slott Aggershus. Vor gunst tilforn (…) Shrrffuit paa worit Slot Anduordhouff dend 31 Oktobris Aar 1586. Under wortt Signett Friderich. – – Anno 1586 23 Decembris kom mig dette Kong. M. min Naadigste Herres Breff thilhande paa Aggershuus.