Etiske retningslinjer

Vi er medlem av Norsk Antikvarbokhandlerforening (NABF) og ILAB/LIBA (The International League of Antiquarian Booksellers.

 

Norsk Antikvarbokhandlerforening ble stiftet i 1942 av J.W. Cappelens Antikvariat, Damms Antikvariat, Norlis Antikvariat og andre. NABF ble medlem av ILAB i 1948.

NABFs etiske regler er som følger:

Antikvarfagets regler for samhandel

1.DEFINISJON.

Kompendiet, som inneholder brukermåte og praksis til antikvarbokhandlerens profesjon, definerer den generelle og internasjonalt aksepterte praksis i alle forretningsmessige transaksjoner relatert til yrket. Enten mellom fagpersoner og institusjoner/foreninger eller enkelt individer. Antikvarbokhandel i denne sammenheng inkluderer manuskripter, signerte brev, trykk, kart og tegninger foruten bøker.

2. ARBEIDSBESKRIVELSE.

Medlemmer av den internasjonale forening tilsluttet I.L.A.B. ( for korthets skyld heretter omtalt som «medlemmer» ) bør føre alle kommersielle transaksjoner i samsvar til denne praksis som uttrykkelig indikerer at medlemmer tilbyr sine kunder en klart definert arbeidsbeskrivelse basert på høy etisk standard.

3. BESKRIVELSE OG REDEGJØRELSE.

Medlemmene er ansvarlige for den nøyaktige identifisering og beskrivelse av alt materiell tilbudt for salg. Alle mangler, betydelig restaurering og forskjønnelse må være tydelig markert og bli gjort kjent for de materialet blir tilbudt eller solgt. Hvis ikke partene blir enige om annet, skal full tilbakebetaling tilbys kjøper for et hvilket som helst feilinformert materiale.

4. FAG UTTRYKK.

Medlemmene bør, som profesjonelle, være fortrolige/kjent med og ansvarlige for riktig bruk og oppfattelse/fortolkning av profesjonens/bransjens fag utrykk.

5. PRIS.

Medlemmene vil være ansvarlige for nøyaktig og profesjonell prising av alt materiale tilbudt for salg, uansett om de handler med eksperter eller amatører.

6. AUTENTISITET.

Medlemmene skal garantere/ innestå for og gjøre enhver rimelig/fornuftig anstrengelse for å dokumentere/underbygge autentisiteten på alt materiell tilbudt for salg. Blir det bestemt at sådant materiell ikke er autentisk eller er tvilsomt, skal det kunne returneres og full tilbakebetaling gis, eller en annen gjensidig avtale. Materiell som viser seg å ikke være autentisk, eller av tvilsom eller ubestemmelig karakter, skal ikke tilbys for salg igjen, før all informasjon angående det er tydelig lagt frem.

7. STJÅLEN EIENDOM.

Medlemmene er ansvarlig for å overbringe til kjøper klar eiendomsrett på alt solgt materiell, og skal ikke vitende kjøpe, inneha eller forsøke å selge stjålet materiell. De skal gjøre all fornuftig innsats for å forsikre seg om at materialet tilbudt dem for salg virkelig er selgers eiendom. Ethvert tiltak må bli gjort for å forhindre tyveri av antikvariske bøker og tilsvarende materiale. De skal samarbeide med juridiske myndigheter for å oppdage og bringe tilbake stjålet materiale og få pågrepet de ansvarlige

8. SKADE UNDER TRANSPORT.

Ansvar ved skade under transport ligger hos sender. Medlemmer bør sørge for forsikring og hensiktsmessig håndtering, pakking posting og forsendelse av varene for å forsikre seg at det når kjøper i samme forfatning som da den ble kjøpt.

9. FRISTER OG BETINGELSER.

Det bør forstås at bøker vanligvis blir tilbudt for salg i katalogene til gitte priser underlagt (i henhold til ) tidligere salg, og at betaling enten skjer forskuddsvis ,eller, når tilstrekkelig kreditt er etablert/påvist, pr. omgående ved levering. Ved spesielle tilbud, tilsier vanlig kutyme at tilbudet om kjøp er sikkert for et spesielt avtalt tidsrom. Avvik fra disse generelt aksepterte reglene bør være uttrykkelig angitt/erklært.

10. BANKFAKTURERING/ KONTO.

Leverandør må fullt ut betales beløpet på sending/faktura; kjøper er ansvarlig for all godkjenning og bank fakturering i forbindelse med transaksjonen.

11. ANBUD.

Når en bokselger gir et tilbud om å kjøpe bøker skal prisen være gyldig enten for øyeblikkelig transaksjon eller i et begrenset/valgt tidsrom.

12. TYDELIG PRISING.

Medlemmer skal forsikre seg om at alt materiale tilbudt åpent for salg i butikk eller på bokmesser er tydelig markert med salgspris. Materiale som ikke er til salgs eller er under bearbeidelse eller reservert, bør være formålstjenlig/passende skilt ut.

13. FORHANDLERRABATT.

Medlemmer bør tillate andre medlemmer av en annen forening tilsluttet og på gode termer med ILAB å kjøpe fra deres beholdning/lager hvilket som helst materiale tilbudt for salg (m.a.o priset) og bør tilby/yte slike kjøpere den alminnelige og gjensidige forhandlerrabatt på minst 10%.

14.VED GODKJENNELSE : TIDSFRIST.

Forsendelse «ved godkjenning» etter anmodning fra en fremtidig/mulig kjøper må være utstyrt med tydelig angivelse over tidsfrister tillatt før en avgjørelse må være tatt. Når denne tidsfristen utløper skal salget ansees avsluttet dersom varene ikke har blitt returnert. Hvis de er returnert, skal forsendelsesutgifter begge veier belastes den mulige kjøperen.

15.VED GODKJENNELSE : ANSVAR.

Medlemmer som ber om materiale «ved godkjenning» eller «ved forsendelse» skal anse seg ansvarlig for dette materialet fra dets ankomst til det er returnert eller til det er fullt ut betalt. Allikevel , dette ansvaret inkluderer ikke skade og tap som følge av krig eller annen fare som ikke kan dekkes av forsikringen.

16. FLERDELT/MULTIPPEL BESTILLING.

Hvis en flerdelt bestilling ikke kan utfylles i sin helhet grunnet en del av bestillingen allerede er blitt solgt, utgjør ikke dette grunn for avbestilling/annullering av den bestillingen om ikke det er stipulert på bestillingen.

17. TAKSERING OG VERDIBEREGNING/VURDERING.

Taksering må utføres samvittighetsfullt ut fra vanlig forretningsånd og skikker. Disse inkluderer bokselgerens moralsk ansvar overfor eieren av materialet.

18. TAKSERING: SKATT.

Medlemmer som tilbyr taksering eller verdiberegning skal være fortrolige med relevante bestemmelser/vedtekter fastsatt av de lokale skattemyndigheter. De skal utføre sådanne vurderinger i nøyaktig overensstemmelse/samsvar med slike bestemmelser.

19. AUKSJONS KOMMISJON.

Medlemmer som mottar instruksjoner fra en klient om å kjøpe ved en offentlig auksjon bør også påta seg ansvaret for nøyaktig ettersyn/kontroll av det materialet som skal kjøpes og bør ikke utelukkende stole på den informasjonen selger eller auksjonarius tilbyr/fremskaffer. Han eller hun bør ,selvfølgelig, utøve størst mulig diskresjon og eliminere risikoen for interesse konflikt.

20. BOKSELGERS LOKALER.

Medlemmer skal aldri henvende seg til Kunder i et annet medlems butikk eller bokmesse stand uten introduksjon eller tillatelse fra eieren.

21. TOLKNING.

Dette kompendiet over praksis og skikk er utgitt på engelsk og fransk. Dersom det oppstår konflikt angående tolkningen av en paragraf fra et språk til et annet, skal ILAB komiteen avgjøre hvilke tolkning som er korrekt.