Bibelutgaver

Deler av Bibelen ble utgitt på et norsk språk på slutten av 1200-tallet, da deler av Det gamle testamentet ble oversatt til gammelnorsk. Denne oversettelsen ble kalt «Stjórn», som betyr styring. Sannsynligvis ble oversettelsen utført ved Håkon 5. Magnussons hoff. Kun to islandske avskrifter finnes i dag.

Deler av Bibelen ble utgitt på et norsk språk på slutten av 1200-tallet, da deler av Det gamle testamentet ble oversatt til gammelnorsk. Denne oversettelsen ble kalt «Stjórn», som betyr styring. Sannsynligvis ble oversettelsen utført ved Håkon 5. Magnussons hoff. Kun to islandske avskrifter finnes i dag.

Biblia Vulgata, den alminnelige Bibel eller folkets Bibel, er navnet på den latinske oversettelse av Det gamle testamente fra hebraisk og Det nye testamente fra gresk. Oversettelsen ble utført av Hieronymus i tidsrommet 382-405 etter foranledning av pave Damasus.  Siden 1546 har Vulgata vært anerkjent som Den romersk-katolske kirkes offisielle bibeltekst, dog fra 1979 i en revidert utgave, Nova Vulgata.

DANSK/NORSK:

1524: Christian II’s nytestamente:  Thette ere thet Nøye testamenth paa danske ret effter latinen vdsatthe.

1529: Christiern Pedersens Nye Testamente (fra Vulgata).

1541: Vasabibelen: Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På Swensko

1550: Christian III’s Bibel: Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske (Reformasjonsbibelen). Den første komplette bibelen trykt på dansk. Av rundt 3000 utgaver som ble trykket, skal 96 ha kommet til Norge. Prisen på boken var 5 daler, noe som tilsvarte en god okse eller tretti tønner rug.

1589: Frederik II’s Bibel: Biblia Det er / Den gantske Hellige Scrifft / paa Danske / igen offuerseet oc Prentet efter Salige oc Høylofflige ihukommelse

1607: Resens bibeloversettelse: BIBLIA, Paa Danske / Det er Den gantske hellige scriftis Bøgger igenemseete med flijd efter den Æbræiske  og Grækeske text

1633: Christian IV’s Bibel: BIBLIA / Det er, / Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske / igien offuerseet oc Prentet / effter vor allernaadigste / Herris oc Kongis K. CHRISTIAN / den IV. Befaling Cum Gratia et Privilegio

1647: Den Resen-Svaningske Bibel: Denne utgaven var den dominerende oversettelsen i Norge helt fram til de norske oversettelsene kom. Det Norske Bibelselskap utga reviderte utgaver av den i 1820 og 1830 og en utgave ble bearbeidet og utgitt av Olaus Nielsen i 1853.

1670: Frederik III’s Huus- og Rejse-BIbel: (Kom i mange opplag helt til 1802).

1722: Fredrik IVs bibel: BIBLIA , Det er Den Gandske Hellige Skrift, Ved  Kong Frederich Den Fierdes Christelige Omsorg.

1829: Det Britiske og Udenlandske Bibelselskabs Bibel: BIBLIA, Det er Den gandske Hellige Skriftes, Det Gamle og Nye Testamentes Canoniske Bøger Efter det femte Kjøbenhavnske Oplag. Trykt i London. Sjelden.

1834: Det Britiske og Udenlandske Bibelselskabs Bibel: Bibelen eller Den Hellige Skrift, indeholdende det Gamle og Nye Testamentes canoniske Bøger. Trykt hos Chr. Grøndahl, Christiania. Sjelden.

1837: Bildebibel: Bibelen eller Den Hellige Skrift. Indeholdende Det gamle og nye Testementes canoniske bøger. Med billeder i Staalstik og Lithographi. Trykt i Christiania. H.T. Winthers Forlag. Sjelden.

1840: Billed-Bibel for det norske folk, indeholdende Den hellige Skrifts kanoniske Bøger: Privat utgivelse i Christiania med 100 bilder.

1853: Olaus Nielsens Bibel: Bibelen eller den gandske Hellige Skriftes Bøger.Med Flid og efter Grundtexten efterseete og rettede; saa og med mange Paraleller og udførlige Summarier forsynede. (Efter Fleres Ønske foranstaltet og trykketaf Niels Ulnæs og Olaus Nielsen.) Gjennemseet og korrigeret, efter en Bibeludgave Af 1744, af Olaus Nielsen Fredrikshald 1853. Trykket hos Chr Olsen. Trykt i 6.000 eks. Et nytt opplag i 1858 medførte Olaus Nielsens konkurs.

1854: Bibelselskapets norske Bibel: Bibelen eller Den Hellige Skrift, indeholdende  det Gamle og Nye Testamentes kanoniske bøger. Tilligemed det Gamle Testamentes apokryfiske Bøger. Den første norskproduserte Bibel, men stadig på dansk. Ble også populær i Danmark.

1858: Den første norske Bibelen: Bibelen eller Den hellige Skrift med Indledninger og oplysende Anmærkninger ved Otto von Gerlach. Bibelen ble utgitt i Fredrikshald i 15.000 eks. Reviderte utgaver i 1873, 1887, 1891 og 1940. Nye oversettelser i 1988 og 1994.

 

NYNORSK:

1889: Det nye Testamente. Umsett fraa den greske Grunntekst paa norsk Folkemaal og utgjevet med Statskostnad av Det norske Samlaget. (NT på bokmål kom i 1904).

1921: Fyrebilsbibelen: Den første hele bibeloversettelsen til nynorsk.

1938: Indrebøoversettelsen: Kalles ofte NO38.

 

SAMISK:

1811: Tat Ajles Tjalog (Den hellige skrift på Umesamisk). Denne utgaven var betalt av Det britiske og utenlandske bibelselskap, og var beregnet for samene i Sverige, Finland, Russland og Norge. NT ble utgitt i 1755.

1895: Bibal daihe Bassi čala, mi sistes doalla boares ja åđđa testamenta kanonalaš girjid (Nordsamisk: Bibelen eller Den hellige skrift, som inneholder det gamle og det nye testamentets kanoniske bøker). Utgitt i 1.500 eks.

  • Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus åđđa testament (Vår Herre og frelser Jesu Kristi nye testamente) ble utgitt i 1840 i et opplag på 1.400 og med latinske bokstaver.
  • Min Hærramek ja Bæstamek Jesus Kristus ođđa Testamenta. Ođđasist samas jorggaluvvum darogielast ja čađa geččujuvvum vuđđu-giela mielde (Vår Herre og Frelser Jesu Kristi nye Testamente. Oversatt på nytt til samisk fra norsk og gjennomsett på grunnlag av grunnteksen). Utgitt i 1874.

Lars Levi Læstadius oversatte en stor bibelhistorie i 1843, og skapte med det det lulesamiske bibelspråket. NT kom i 1903 og i ny oversettelse i 2003.

Første oversettelse til sørsamisk var Jupmelen rijhke lea gietskesne (Guds rike er nær) i 1993.

International Bible Society utga i 1999 en barnebibel.